Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)

Konumu dikkate alarak bütün işlemleri bunun üzerine kurgulayan bir bilgi sistemidir. Gelişen teknolojiler ve kullanıma sunulan farklı sensörler her türlü planlama, karar verme ve yönetme aşamalarında konuma dayalı bilgi sistemlerini kullanmayı gereklilikten ziyade zorunluluk olarak ortaya çıkarmıştır.

1960'lı yıllara dayanan bilgisayarlar kullanarak haritalar ile işlem yapma süreci 1990'lı yıllarda bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ile yeni bi,r boyut kazanmıştır.

CBS Nedir?

Konumu merkeze alan; Ne (veya Kim), Nerede, Nasıl ve Ne İçin gibi soruları coğrafi ve sözel verilerin birlikte kullanılması ile cevaplamaya sağlayan bir bilgi sistemidir.

CBS’yi yeryüzüne ait bilgileri belirli bir amaca yönelik olarak toplama, bilgisayar ortamında depolama, güncelleştirme, kontrol etme, analiz etme ve görüntüleme gibi işlemlere olanak sağlayan bir bilgisayar sistemi olarak tanımlamak mümkündür. Bu sistemin genellikle yazılım ve donanımdan oluştuğu kanaati hakim olmasına rağmen, CBS’nin temelini oluşturan veriler elde edilmediği sürece, sistemin hiçbir şey yapamayacağı bilinmelidir.

Dünya CBS Katmanlarına Dönüşüyor

Yeryüzüne ait bilgiler genellikle coğrafi koordinatları referans aldıklarından CBS, harita sistemi olarak da algılanmaktadır.

Yeryüzüne ait olan bilgiler sadece coğrafi olmayıp, fakat coğrafi bilgilerin durum ve yapıları hakkında detayları içerebilen coğrafi olmayan bilgiler de olabileceğidir. Başka bir deyimle, konumsal bilgi sistemleri içerisinde yer alan bilgiler, yalnızca konumsal olarak ifade edilen bilgileri içermeyip, bu konumsal bilgileri veya sembolojileri açıklayan öznitelik bilgiler de CBS olarak da tanımlanabilen bilgi sistemleri içerisinde yer almaktadır.

CBS, harita destekli uygulamalardan mümkün olan en iyi şekilde yararlanmayı ve analiz etmeyi sağlamaktadır

Harita üzerindeki bilgiler grafiksel olarak ifade edilebildiğinden konuma dayalı grafik ve grafik olmayan nitelikleri açıklayabilen bilgilerin bir bütün içinde aynı sistemde toplanıp analiz edilmesi gereği CBS’nin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Bilgilerin tek bir sistem içerisinde toplanıp, depolanması, modellenerek analiz edilmesi, eldeki bilgilere hızlı ve güvenli bir ulaşımı sağlayacağından, sistemin etkinliği ve güvenilirliği daha fazla olacaktır.

Aşağıdaki linkleri kullanarak Coğrafi Bilgi Sistemleri kitabımı bilgisayarınız indirebileceğiniz gibi internet üzerinden okumanız da mümkündür.

CBS E-Kitabı PDF Olarak İndirCBS E-Kitabı Oku